Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuốc gia mẹ hoặc Quốc gia sở tại (Parent or Home country)
Quốc gia mẹ hoặc Quốc gia sở tại (Parent or Home country)

Parent or Home country là thuật ngữ dùng để chỉ quốc gia nơi công ty mẹ hoặc trụ sở chính của một tổ chức đặt trụ sở. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các trường hợp liên quan đến luật pháp lao động, thuế, và các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài.

Ví dụ:

  • Một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, nhưng có văn phòng ở Việt Nam. Trong trường hợp này, Hoa Kỳ sẽ là Parent or Home country của công ty.
  • Một nhân viên người Việt Nam được tuyển dụng bởi công ty đa quốc gia nói trên. Trong trường hợp này, luật lao động của Hoa Kỳ sẽ được áp dụng cho nhân viên này, nếu như hợp đồng lao động của họ không quy định khác.

Một số vấn đề liên quan đến Parent or Home country trong ngành Nhân sự:

  • Luật pháp lao động: Luật pháp lao động của Parent or Home country thường được áp dụng cho nhân viên nước ngoài làm việc tại các văn phòng ở nước ngoài. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động giữa các quốc gia.
  • Thuế: Thuế thu nhập của nhân viên nước ngoài thường được tính dựa trên luật pháp của Parent or Home country. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về mức thuế phải nộp giữa các quốc gia.
  • Các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài: Các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài, chẳng hạn như visa, giấy phép làm việc,... thường được giải quyết bởi chính phủ của Parent or Home country.

Nhìn chung, Parent or Home country là một khái niệm quan trọng cần được hiểu rõ trong ngành Nhân sự, đặc biệt là đối với các công ty đa quốc gia.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!