Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản tri nguồn nhân lực chiến lược (Strategic human resource management)
Quản tri nguồn nhân lực chiến lược (Strategic human resource management)
Là quá trình quản lý các nguồn nhân lực trong một tổ chức để đạt được các mục tiêu chiến lược. Điều này bao gồm phát triển kế hoạch nhân sự, chiến lược tuyển dụng và bảo quản nhân tài.
 
Ví dụ
 
Công ty XYZ triển khai chiến lược quản lý nhân sự chiến lược để tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!