Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý theo mục tiêu (Management by Objectives)
Quản lý theo mục tiêu (Management by Objectives)

Quản lý theo mục tiêu (Management by Objectives) là một phương pháp quản lý hiệu suất trong nguồn nhân lực bao gồm việc thiết lập các mục tiêu cụ thể (specific), có thể đo lường được (measurable), có thể đạt được (achievable), phù hợp (relevant) và có thời hạn (time-bound) (SMART) cho nhân viên và điều chỉnh các mục tiêu này với mục tiêu của tổ chức.

Ví dụ
Người quản lý bán hàng có thể đặt MBO cho đại diện bán hàng để tăng doanh số hàng tháng của họ lên 10% trong quý tiếp theo. Mục tiêu này cụ thể (tăng 10%), có thể đo lường được (doanh số hàng tháng), có thể đạt được (với nỗ lực), phù hợp (đóng góp vào mục tiêu bán hàng) và có thời hạn (trong quý tiếp theo). Nhân viên và người quản lý sẽ định kỳ xem xét tiến độ hướng tới mục tiêu này và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!