Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý theo mục tiêu (Management by Objectives)
Quản lý theo mục tiêu (Management by Objectives)

Quản lý theo mục tiêu (Management by Objectives) là một phương pháp quản lý tập trung vào đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cá nhân và nhóm trong một tổ chức. Nhấn mạnh sự phù hợp giữa mục tiêu cá nhân và nhóm với mục tiêu tổng thể của tổ chức. Quá trình MBO bao gồm định nghĩa mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, khả thi, liên quan và có thời hạn (SMART), sau đó định kỳ theo dõi tiến độ, cung cấp phản hồi và đánh giá hiệu suất dựa trên những mục tiêu đó. 

Ví dụ
Một nhóm bán hàng đặt ra mục tiêu tăng doanh số bán hàng hàng tháng lên 10% trong quý tới. Các thành viên trong nhóm hợp tác với người quản lý của mình để thúc đẩy các chỉ tiêu bán hàng cá nhân đóng góp cho mục tiêu chung. Sau đó, họ theo dõi tiến độ, nhận phản hồi về hiệu suất và điều chỉnh chiến lược để đạt hoặc vượt qua các mục tiêu đã đặt ra. Định kỳ tiến hành đánh giá hiệu suất và thảo luận để đánh giá thành tựu, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!