Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý tài nguyên con người (Human capital management)
Quản lý tài nguyên con người (Human capital management)

Quản lý tài nguyên con người bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý nhân viên để tăng cường giá trị và năng suất của tổ chức.


Ví dụ
Công ty tập trung vào quản lý tài nguyên con người để nâng cao hiệu quả hoạt động của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!