Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý sổ mở (Open-book management)
Quản lý sổ mở (Open-book management)

Quản lý sổ mở là một phương pháp quản lý trong doanh nghiệp, trong đó các thông tin liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh được chia sẻ rộng rãi và minh bạch với toàn bộ nhân viên. Mục đích là để tăng động lực làm việc, thúc đẩy sự tham gia và tăng tính tự chủ của nhân viên.

Ví dụ
Một công ty áp dụng open-book management cho phép nhân viên xem thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng quý của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!