Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản lý hiệu suất (Performance management)
Quản lý hiệu suất (Performance management)

Quản lý hiệu suất là một quy trình nhân sự mang tính chiến lược nhằm đảm bảo rằng công việc của nhân viên phù hợp với mục tiêu, tiêu chuẩn và kỳ vọng của tổ chức. Nó bao gồm việc lập kế hoạch, giám sát, phát triển và đánh giá hiệu suất của nhân viên để tối đa hóa năng suất và hiệu quả tổng thể.

Ví dụ
Trong môi trường doanh nghiệp, quản lý hiệu suất có thể bao gồm việc đặt ra các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn cho nhân viên, thường xuyên xem xét tiến bộ của họ, đưa ra phản hồi và huấn luyện, tiến hành đánh giá hiệu suất và cung cấp các cơ hội đào tạo hoặc phát triển để nâng cao kỹ năng và đóng góp của họ cho tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!