Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản trị chất lượng (Quality management)
Quản trị chất lượng (Quality management)
Quản trị chất lượng (Quality management) là quá trình tổng hợp các hoạt động như xác định các tiêu chuẩn chất lượng, nội dung, phương pháp và trách nhiệm đối với việc thực hiện các tiêu chuẩn đã xác định. Nắm vững thuật ngữ này, nhân viên ngành nhân sự thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình và dễ dàng trao đổi với các đối tác quốc tế.
 
Ví dụ
Xây dựng và thực thi chính sách tuyển dụng chất lượng cao, bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về kinh nghiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các ứng viên.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!