Phụ cấp điều hành
Phụ cấp điều hành là một thuật ngữ chỉ đến các gói phụ cấp dành cho giám đốc điều hành trong một tổ chức. Theo đó, nhà lãnh đạo này sẽ nhận được các khoản phụ cấp tài chính hoặc phi tài chính sau những đóng góp của họ cho công ty. Những khoản phụ cấp này bao gồm mức lương cơ bản, các khoản thưởng, lợi ích, quyền chọn mua cổ phiếu, các khoản phúc lợi và lương hưu, vv.
 
Ví dụ
Khi một giám đốc điều hành B của công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kinh doanh nhất định, công ty có thể tặng cho B một khoản phụ cấp phi tài chính dưới hình thức cổ phiếu để tôn vinh sự đóng góp của B. Khoản phụ cấp này được thực hiện dưới dạng cổ phiếu hạn chế, có nghĩa là B phải giữ cổ phiếu này trong một khoảng thời gian nhất định trước khi được bán ra hoặc chuyển đổi sang cổ phiếu thông thường.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!