Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhần thưởng ngoài (Extrinsic Reward)
Phần thưởng ngoài (Extrinsic Reward)

Phần thưởng ngoài (extrinsic reward) là một phần thưởng cụ thể hoặc rõ ràng được trao cho một cá nhân để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được một mục tiêu nhất định. Phần thưởng này nằm bên ngoài nhiệm vụ và thường được trao bởi người khác, như một sếp hoặc giáo viên.

Ví dụ

Một nhân viên bán hàng nhận được tiền thưởng vì đã vượt quá mục tiêu doanh số bán hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!