Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhản hồi phát triển (Developmental feedback)
Phản hồi phát triển (Developmental feedback)

Phản hồi phát triển đề cập đến phản hồi được cung cấp cho một cá nhân với mục đích tạo điều kiện cho họ phát triển, học tập và phát triển nghề nghiệp. Tập trung vào việc xác định các lĩnh vực cần cải thiện, cung cấp hướng dẫn và đề xuất các chiến lược hoặc nguồn lực để nâng cao hiệu suất và kỹ năng. Phản hồi phát triển mang tính xây dựng nhằm mục đích giúp các cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách giải quyết các điểm yếu và khuyến khích học hỏi và cải tiến liên tục.

Ví dụ
phản hồi phát triển là khi người quản lý cung cấp phản hồi cho nhân viên sau một dự án hoặc nhiệm vụ. Phản hồi có thể bao gồm các quan sát cụ thể về hiệu suất của nhân viên, những lĩnh vực mà họ thể hiện sức mạnh và những lĩnh vực cần cải thiện. Người quản lý có thể đưa ra các đề xuất về cách nhân viên có thể nâng cao kỹ năng hoặc kiến thức của họ thông qua các cơ hội đào tạo, cố vấn hoặc phát triển chuyên môn bổ sung. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!