Phản hồi (Feedback)

Phản hồi đề cập đến quá trình cung cấp cho nhân viên những thông tin mang tính xây dựng về hiệu suất, hành vi hoặc kỹ năng liên quan đến công việc của họ. Nó phục vụ như một công cụ quan trọng để phát triển chuyên môn, cải thiện hiệu suất và tăng cường các mối quan hệ tại nơi làm việc.

Ví dụ
Trong quá trình đánh giá hiệu suất hàng năm, người quản lý sẽ cung cấp phản hồi cho nhân viên, nêu bật những thành tích cụ thể và các lĩnh vực cần cải thiện cũng như đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho năm tới. Phản hồi này giúp nhân viên hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của họ, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!