Phản hồi (Feedback)

Phản hồi là quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn và đánh giá cho các cá nhân hoặc nhóm về hiệu suất, hành vi hoặc kết quả công việc của họ. Đây là một công cụ thiết yếu để tăng trưởng, phát triển và cải tiến, vì giúp nhân viên hiểu được điểm mạnh của họ, các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh hành động của họ phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Phản hồi có thể được đưa ra dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như phê bình mang tính xây dựng, củng cố tích cực, huấn luyện hoặc đánh giá hiệu suất. Phản hồi hiệu quả là phản hồi kịp thời, cụ thể, khách quan và được cung cấp một cách tôn trọng và mang tính xây dựng. Phục vụ như một công cụ giao tiếp có giá trị giữa các nhà quản lý, đồng nghiệp và nhân viên, thúc đẩy văn hóa học tập và phát triển không ngừng.

Ví dụ
Tại công ty freeC, phản hồi là một phần không thể thiếu trong quy trình quản lý hiệu suất. Người quản lý và đồng nghiệp được khuyến khích cung cấp phản hồi thường xuyên và có ý nghĩa để hỗ trợ sự phát triển và thành công của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!