Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân biệt đối xử tại nơi làm việc (Workplace discrimination)
Phân biệt đối xử tại nơi làm việc (Workplace discrimination)

Phân biệt đối xử tại nơi làm việc đề cập đến việc đối xử không công bằng hoặc bất bình đẳng đối với nhân viên hoặc người xin việc dựa trên một số đặc điểm được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia. Liên quan đến việc đối xử kém thuận lợi hơn với các cá nhân hoặc nhóm hoặc từ chối cơ hội bình đẳng của họ trong các khía cạnh khác nhau của việc làm, bao gồm tuyển dụng, thăng chức, tiền lương, phân công, đào tạo hoặc chấm dứt hợp đồng. 

Ví dụ
Minh họa cho sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc chẳng hạn như phân biệt giới tính: Một nhân viên nữ luôn được trả lương thấp hơn các đồng nghiệp nam khi thực hiện cùng một công việc với cùng mức độ kinh nghiệm và trình độ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!