Nonexempt Position

Nonexempt Position là thuật ngữ trong lĩnh vực nhân sự, đề cập đến các vị trí không miễn trừ khỏi quy định về thời gian làm việc và trả lương theo giờ, theo quy định của luật lao động.

Ví dụ
Một vị trí Nhân viên Bán hàng thuộc loại Nonexempt Position sẽ phải làm việc theo giờ, đăng ký thời gian làm việc và nhận lương trả theo giờ làm việc, bao gồm cả các khoảng thời gian làm thêm giờ. Trong khi đó, một vị trí Quản lý hoặc Giám đốc thường được miễn khỏi quy định này và được trả lương theo thỏa thuận khác.”

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!