Niềm tin (Trust)

Trong lĩnh vực quản lý nhân sự, "Niềm tin" (Trust) là sự tự tin và sự phụ thuộc của nhân viên vào tổ chức, đồng nghiệp và lãnh đạo của họ. Đó là niềm tin rằng tổ chức và các thành viên của nó sẽ hoạt động với tính trung thực, công bằng và có năng lực, và rằng các cam kết và cam đoan sẽ được thực hiện.

Ví dụ
Khi nhân viên tin tưởng bộ phận nhân sự của họ, họ có thể dễ dàng chia sẻ ý kiến ​​và ý tưởng, biết rằng ý kiến ​​của họ sẽ được xem xét và tôn trọng. Tin tưởng cũng có thể thể hiện qua niềm tin của nhân viên rằng họ sẽ được đối xử công bằng trong các vấn đề như thăng tiến, bồi thường và đánh giá hiệu suất.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!