Nhiệm kỳ (Tenure)

Nhiệm kỳ đề cập đến khoảng thời gian một nhân viên đã được tuyển dụng bởi một tổ chức. Là thước đo sự phục vụ liên tục của nhân viên với công ty. Nhiệm kỳ có thể được đo bằng các đơn vị khác nhau như năm, tháng hoặc thậm chí tuần, tùy thuộc vào chính sách và thông lệ của tổ chức. Thường được sử dụng như một yếu tố để xác định lợi ích của nhân viên, thăng chức và đảm bảo công việc.

Ví dụ
Một nhân viên đã làm việc tại một công ty được 5 năm thì có thời hạn 5 năm. Quyền hưởng dụng có thể có ý nghĩa trong các khía cạnh khác nhau của việc làm, chẳng hạn như đủ điều kiện nhận một số lợi ích hoặc quyền lợi có thể được cấp sau một thời gian phục vụ cụ thể. Trong một số tổ chức, nhiệm kỳ cũng có thể được xem xét để thăng chức hoặc cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, trong đó nhân viên có nhiệm kỳ dài hơn có thể được ưu tiên hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nhiệm kỳ không nên là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu suất hoặc tiềm năng của nhân viên. Các yếu tố khác như kỹ năng, năng lực và thành tích cũng cần được xem xét khi đánh giá đóng góp của nhân viên cho tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!