Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân viên theo luật định (Statutory employee)
Nhân viên theo luật định (Statutory employee)

Nhân viên theo luật định là một phân loại việc làm cụ thể trong hệ thống thuế của Hoa Kỳ. Phân loại này được sử dụng để xác định cách xử lý thuế đối với một số công nhân thực hiện dịch vụ cho một công ty. Nhân viên theo luật định được coi là nhân viên vì mục đích thuế và người sử dụng lao động của họ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập và tiền lương thay mặt họ.

Ví dụ
Một đại lý bảo hiểm làm việc toàn thời gian cho một công ty bảo hiểm và nhận mức lương cố định có thể được phân loại là nhân viên theo luật định. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm sẽ khấu trừ thuế từ tiền lương của đại lý, giống như đối với nhân viên truyền thống, vì công việc của đại lý là không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!