Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhân viên theo luật định (Statutory employee)
Nhân viên theo luật định (Statutory employee)

Nhân viên theo luật định là một phân loại người lao động được xác định bởi luật thuế ở một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Sự phân loại này xác định cách cá nhân được đối xử vì mục đích thuế và họ và người sử dụng lao động của họ có nghĩa vụ thuế gì. Nhân viên hợp pháp là những cá nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể và được coi là nhân viên cho các mục đích báo cáo và khấu lưu thuế, mặc dù có khả năng là nhà thầu tư nhân hoặc độc lập trong các khía cạnh khác.

Ví dụ
Giả sử một công ty vận hành dịch vụ giao hàng và thuê tài xế để giao hàng. Các tài xế được phân loại là nhân viên theo luật định vì họ đáp ứng các tiêu chí do IRS đưa ra. Công ty coi họ là nhân viên vì mục đích thuế, khấu trừ thuế thu nhập và cấp cho họ mẫu W-2 vào cuối năm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!