Năng suất (Productivity)

Năng suất đề cập đến thước đo hiệu quả và đầu ra đạt được liên quan đến các nguồn lực được sử dụng trong một hoạt động, quy trình hoặc tổ chức cụ thể. Đây là một khái niệm thiết yếu tại nơi làm việc và đề cập đến khả năng tạo ra kết quả mong muốn hoặc hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả trong một khung thời gian nhất định.

Ví dụ
Năng suất là một công ty sản xuất sản xuất 1.000 đơn vị sản phẩm trong một giờ bằng cách sử dụng một nhóm tài nguyên cụ thể. Nếu công ty tìm ra cách tối ưu hóa các quy trình của họ, giảm lãng phí và cải thiện sản lượng của họ lên 1.500 đơn vị trong cùng một giờ bằng cách sử dụng cùng một nguồn lực, thì năng suất của họ đã tăng lên. Sự gia tăng này biểu thị rằng công ty đang tạo ra nhiều đầu ra hơn trên mỗi đơn vị đầu vào, dẫn đến hiệu quả được cải thiện và khả năng sinh lời cao hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!