Năng suất (Productivity)

Năng suất đề cập đến thước đo hiệu quả và hiệu quả của một nhân viên hoặc một nhóm trong việc hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu trong một khung thời gian nhất định. Điều này phản ánh khả năng của các cá nhân hoặc nhóm để tạo ra sản phẩm có giá trị đồng thời giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

Ví dụ
Nếu nhóm phát triển phần mềm hoàn thành dự án trước thời hạn và với ít tài nguyên hơn mức được phân bổ ban đầu thì năng suất của họ được coi là cao. Ngược lại, nếu một nhóm mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành dự án và cần thêm nguồn lực thì năng suất của họ sẽ thấp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!