Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNâng cao kỹ năng (Upskilling)
Nâng cao kỹ năng (Upskilling)

Nâng cao kỹ năng đề cập đến quá trình tiếp thu các kỹ năng mới hoặc nâng cao các kỹ năng hiện có trong ngành nhân sự. Nó liên quan đến việc cung cấp đào tạo và giáo dục cho nhân viên để giúp họ cập nhật và phù hợp với vai trò của họ.

Ví dụ
Các chuyên gia nhân sự có thể nâng cao kỹ năng bằng cách tham gia các khóa học về phân tích dữ liệu để hiểu và sử dụng dữ liệu nhân sự tốt hơn cho việc ra quyết định chiến lược.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!