Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMục tiêu và kết quả chính (Objectives And Key Results)
Mục tiêu và kết quả chính (Objectives And Key Results)

Mục tiêu và Kết quả chính (OKR) là một phương pháp quản lý mục tiêu được sử dụng để định hướng, đánh giá và giám sát tiến trình đạt được các mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu được đặt ra theo cách S-M-A-R-T. S- Cụ thể, M- Có thể đo lường được, A- Có thể đạt được, R- Có liên quan và T- Có giới hạn thời gian), sau đó được theo dõi và đánh giá bằng cách đặt các số liệu và số liệu chính cho từng mục tiêu.

Ví dụ
Công ty ABC sử dụng OKRs để hướng dẫn các bộ phận trong công ty. Mục tiêu của bộ phận kinh doanh là tăng doanh thu trong năm nay. Tiêu chí đánh giá sẽ bao gồm số lượng khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng sang đơn hàng và số lượng đơn hàng trung bình của mỗi khách hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!