Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMức lương cơ bản theo giờ (Base Wage Rate)
Mức lương cơ bản theo giờ (Base Wage Rate)

Mức lương cơ bản theo giờ đề cập đến mức lương tối thiểu hoặc mức khởi điểm mà người sử dụng lao động thiết lập cho một công việc hoặc vị trí cụ thể. Đó là mức lương cơ bản hoặc mức lương theo giờ mà một nhân viên nhận được trước khi tính bất kỳ khoản bồi thường bổ sung nào, chẳng hạn như tiền thưởng, tiền làm thêm giờ hoặc ưu đãi. Mức lương cơ bản thường được xác định dựa trên các yếu tố như tỷ giá thị trường, tiêu chuẩn ngành, mức độ phức tạp của công việc, và các kỹ năng và trình độ cần thiết. Đóng vai trò là nền tảng để tính toán tổng số tiền bồi thường cho nhân viên và thường được sử dụng làm điểm tham chiếu cho các cuộc đàm phán lương và điều chỉnh lương.

Ví dụ

Giả sử một công ty đặt mức lương cơ bản là 15 đô la một giờ cho một vị trí cấp đầu vào cụ thể. Điều này có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào được thuê cho vị trí đó sẽ nhận được mức lương tối thiểu theo giờ là 15 đô la. Nếu nhân viên làm việc 40 giờ mỗi tuần, mức lương cơ bản của họ trong tuần đó sẽ là 15 đô la nhân với 40, tương đương với 600 đô la. Nhân viên có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi bổ sung, chẳng hạn như bảo hiểm y tế hoặc tiền thưởng dựa trên hiệu suất, nhưng 15 đô la một giờ được coi là mức lương cơ bản của họ, tạo thành điểm khởi đầu cho khoản bồi thường tổng thể của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!