Mức lương cơ bản
Mức lương cơ bản là mức lương tối thiểu mà một công ty trả cho một vị trí công việc cụ thể và thường được xác định bằng cách so sánh với mức lương của các vị trí tương đương trong ngành và thị trường lao động. Mức lương này không bao gồm khoản thưởng thêm hay phụ cấp.
 
 
Ví dụ
Nếu một công ty trả cho nhân viên kinh doanh mức lương cơ bản là 10 triệu đồng, thì tất cả những nhân viên kinh doanh của công ty đó sẽ được trả ít nhất 10 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên sẽ có những người có lương cao hơn vì những khoản thưởng thêm hoặc phụ cấp.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!