Mục đích (Purpose)

Mục đích là ý nghĩa hoặc tầm quan trọng trong cuộc sống hoặc công việc của một người, thường liên quan đến các giá trị hoặc mục tiêu cá nhân.

Ví dụ
Một cá nhân cảm thấy có mục đích trong công việc của họ với tư cách là một giáo viên, biết rằng họ đang tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của học sinh.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!