Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMã số thuế (TIN Number)
Mã số thuế (TIN Number)

Mã số thuế (TIN) là một số nhận dạng duy nhất được cơ quan thuế ở một quốc gia cụ thể gán cho các cá nhân hoặc tổ chức. TIN được sử dụng để theo dõi và xác định người nộp thuế cho mục đích đánh thuế. Mã số này giúp cơ quan thuế giám sát và quản lý các hoạt động liên quan đến thuế, bao gồm khai thuế, nộp thuế và đảm bảo tuân thủ các luật và quy định về thuế.

Ví dụ
Tại Hoa Kỳ, TIN thường được gọi là Số An sinh Xã hội (SSN) dành cho cá nhân và Mã số Nhận dạng Người sử dụng lao động (EIN) dành cho doanh nghiệp. Các cá nhân sử dụng SSN của họ cho mục đích thuế thu nhập cá nhân, trong khi các doanh nghiệp sử dụng EIN để báo cáo và nộp thuế kinh doanh. TIN được sử dụng để xác định người nộp thuế, tạo thuận lợi cho việc báo cáo thuế và ngăn chặn gian lận trong hệ thống thuế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!