Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựMã số nhận dạng nhà tuyển dụng (Federal ID Number)
Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng (Federal ID Number)

Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng, còn được gọi là Số Nhận dạng người sử dụng lao động (EIN), là một số nhận dạng duy nhất do Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) chỉ định cho các doanh nghiệp và tổ chức vì mục đích thuế. Được sử dụng để xác định và theo dõi các hoạt động tài chính của một thực thể kinh doanh, chẳng hạn như nộp tờ khai thuế, nộp thuế và báo cáo tiền lương của nhân viên.

Ví dụ
Công ty ABC đã nhận được Mã số nhận dạng nhà tuyển dụng khi họ đăng ký kinh doanh. Số này được sử dụng trên tờ khai thuế của họ và các tài liệu chính thức khác để xác định công ty vì mục đích thuế liên bang.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!