Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLương truy lĩnh (Back pay)
Lương truy lĩnh (Back pay)

Lương truy lĩnh đề cập đến khoản bồi thường hoặc tiền lương mà một nhân viên phải trả cho công việc mà họ đã thực hiện nhưng không được trả hoặc bị trả lương thấp do sai sót, chậm trễ hoặc vi phạm luật lao động hoặc thỏa thuận. Đây là khoản thanh toán được thực hiện để khắc phục các khoản tiền lương trong quá khứ nợ nhân viên.

Ví dụ:

Nếu việc tăng lương của nhân viên đáng lẽ phải được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, nhưng người sử dụng lao động đã nhầm lẫn không áp dụng mức tăng cho đến ngày 1 tháng 6, thì nhân viên sẽ được truy lĩnh tiền lương trong các tháng từ tháng 1 đến tháng 5 để bù cho phần bị thiếu hoặc trả lương thấp trong thời gian đó. Lương truy lĩnh cũng có thể được trao trong trường hợp nhân viên nộp đơn khiếu nại hoặc kiện thành công về tiền lương không được thanh toán hoặc vi phạm tiền lương. Trong những trường hợp như vậy, người sử dụng lao động có thể phải trả cho người lao động không chỉ số tiền lương chưa trả mà còn cả khoản bồi thường bổ sung dưới hình thức truy lĩnh. Lương truy lĩnh là một khái niệm pháp lý quan trọng để đảm bảo người lao động nhận được mức lương mà họ xứng đáng được nhận và đóng vai trò như một cơ chế để giải quyết các khiếu nại liên quan đến tiền lương.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!