Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLương hồi tố (Retro Pay)
Lương hồi tố (Retro Pay)

Lương hồi tố (Retro Pay), viết tắt của retroactive pay, đề cập đến khoản bồi thường bổ sung mà nhân viên phải trả cho công việc đã thực hiện trong giai đoạn trước nhưng không được tính vào tiền lương thông thường của họ. Phần tiền lương này phát sinh khi có những thay đổi trong điều khoản tuyển dụng, chẳng hạn như tăng lương, điều chỉnh hoặc sửa đổi được áp dụng hồi tố.

Ví dụ

Nếu lương của nhân viên được tăng kể từ ngày 1 tháng 1 nhưng mức lương cập nhật không được thực hiện cho đến tháng 2 thì nhân viên đó có quyền nhận tiền trả trước cho khoảng thời gian của tháng 1. Trả lương hồi tố bồi thường cho nhân viên về sự khác biệt giữa mức lương thấp hơn trước đây của họ và mức lương mới tăng trong khoảng thời gian cụ thể đó. Bộ phận nhân sự thường tính toán và xử lý trả lương hồi tố để đảm bảo rằng nhân viên được đền bù công bằng cho bất kỳ thay đổi nào đối với mức lương hoặc điều khoản việc làm của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!