Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuật về tiền lương và giờ công (Wage and hour laws)
Luật về tiền lương và giờ công (Wage and hour laws)

Luật về tiền lương và giờ công (Wage and hour laws) đề cập đến một tập hợp các quy định và quy định pháp lý điều chỉnh việc bồi thường, giờ làm việc và thực tiễn lao động áp dụng cho nhân viên trong một khu vực pháp lý cụ thể. Các luật này được ban hành để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, đảm bảo thanh toán công bằng cho các dịch vụ của họ và thiết lập các hướng dẫn về giờ làm việc, làm thêm giờ, nghỉ giải lao và các điều kiện làm việc liên quan.

Example
Tại Việt Nam, Luật lao động là một ví dụ quan trọng về các quy định về tiền lương và giờ làm việc. Luật này quy định mức lương tối thiểu quốc gia, tiền làm thêm giờ cho những người lao động đủ điều kiện và xác định các quy định về lao động trẻ em, cùng với các điều khoản liên quan khác.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!