Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuật tiêu chuẩn lao động (Employment law)
Luật tiêu chuẩn lao động (Employment law)

Luật tiêu chuẩn lao động đề cập đến bộ luật, quy định và nguyên tắc pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đặt ra các quyền và nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động trong các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ việc làm, bao gồm tuyển dụng, điều kiện làm việc, tiền lương, lợi ích, chấm dứt hợp đồng và an toàn tại nơi làm việc. Mục đích là đảm bảo đối xử công bằng và bình đẳng với người lao động, bảo vệ quyền của họ, thúc đẩy điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, đồng thời cung cấp khung pháp lý để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc làm.

Ví dụ
Luật lao động là Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) ở Hoa Kỳ, quy định các yêu cầu về lương tối thiểu và lương làm thêm giờ đối với hầu hết nhân viên. Một ví dụ khác là Đạo luật Bình đẳng Việc làm ở Ireland, nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên giới tính, tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tư cách thành viên trong cộng đồng Khách du lịch. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!