Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLuật chống phân biệt đối xử
Luật chống phân biệt đối xử
Các luật chống phân biệt đối xử là các quy định pháp luật được thiết lập để bảo vệ các nhóm dân tộc, tôn giáo, giới tính, người khuyết tật và các nhóm khác khỏi việc bị kỳ thị hoặc phân biệt đối xử không công bằng. Những luật chống phân biệt đối xử này nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm, cơ hội việc làm và các chế độ phúc lợi khác.
 
Ví dụ về các luật chống phân biệt đối xử bao gồm:
 
  • Luật bảo vệ người khuyết tật: Luật này yêu cầu các tổ chức cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho những người khuyết tật một cách bình đẳng và không kỳ thị.
  • Luật bảo vệ tôn giáo: Luật này cấm việc phân biệt đối xử với các cá nhân dựa trên tôn giáo của họ. Ví dụ, một nhà tuyển dụng không thể từ chối tuyển dụng một ứng viên chỉ vì tôn giáo của họ.
  • Luật bảo vệ giới tính: Luật này đảm bảo rằng các cá nhân không bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính của họ. Ví dụ, một công ty không thể trả lương thấp hơn cho những nhân viên nữ so với những nhân viên nam.
Tóm lại, các luật chống phân biệt đối xử là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng và đối xử bình đẳng cho tất cả mọi người trong xã hội.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!