Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLợi tức đầu tư (Return on Investment)
Lợi tức đầu tư (Return on Investment)

Lợi tức đầu tư (ROI) đo lường lợi nhuận hoặc tổn thất tài chính được tạo ra từ các sáng kiến ​​nhân sự liên quan đến chi phí phát sinh. Nó định lượng tính hiệu quả của hoạt động nhân sự trong việc góp phần vào thành công của tổ chức.

Ví dụ
Giả sử một công ty đầu tư 100.000 USD vào một chương trình đào tạo nhân viên nhằm nâng cao năng suất. Sau khi triển khai chương trình đào tạo, năng suất của họ tăng 20%, mang lại doanh thu thêm 200.000 USD. ROI cho sáng kiến nhân sự này có thể được tính như sau:

ROI = (Lợi nhuận ròng từ đầu tư / Chi phí đầu tư) x 100
ROI = ((200.000 USD - 100.000 USD) / 100.000 USD) x 100
ROI = (100.000 USD / 100.000 USD) x 100
ROI = 100%

Trong ví dụ này, ROI cho chương trình đào tạo nhân sự là 100%, cho thấy rằng với mỗi đô la đầu tư, công ty thu được thêm một đô la doanh thu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!