Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLĩnh vực kết quả chính (Key Result Areas)
Lĩnh vực kết quả chính (Key Result Areas)

Lĩnh vực kết quả chính (Key Result Areas) đề cập đến các lĩnh vực hoặc chức năng cụ thể trong một tổ chức có vai trò quan trọng để đạt được các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của tổ chức đó. Đây là những trách nhiệm cốt lõi và lĩnh vực hoạt động mà các chuyên gia nhân sự tập trung vào để thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp.

Ví dụ
KRA của người quản lý nhân sự có thể bao gồm thu hút nhân tài, gắn kết nhân viên, quản lý hiệu suất và phát triển lực lượng lao động. Những lĩnh vực này là trọng tâm để đảm bảo công ty có đủ nhân tài, nhân viên có động lực và làm việc hiệu quả, đồng thời tổ chức được định vị để phát triển và thành công lâu dài.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!