Kỳ nghỉ (Vacation)

Kỳ nghỉ trong ngành nhân sự đề cập đến một khoảng thời gian dự kiến trong đó nhân viên được chủ lao động cho phép nghỉ làm. Đó là một lợi ích cho phép nhân viên nạp lại năng lượng, thư giãn và tạm thời thoát khỏi trách nhiệm công việc của họ.

Ví dụ
Nhân viên thường tích lũy ngày nghỉ dựa trên nhiệm kỳ của họ và chính sách của công ty. Ví dụ: một nhân viên có thể được hưởng hai tuần nghỉ phép có lương mỗi năm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!