Kỳ lương (Pay period)

Kỳ lương đề cập đến khung thời gian cụ thể mà theo đó tiền công hoặc tiền lương của nhân viên được tính và trả bởi người sử dụng lao động. Đó là khoảng thời gian mà số giờ làm việc của nhân viên và các khoản bồi thường liên quan được ghi lại, tóm tắt và xử lý cho mục đích trả lương. Thời hạn thanh toán có thể thay đổi tùy theo chính sách của công ty, thông lệ trong ngành và các yêu cầu pháp lý.

Ví dụ
Giả sử một công ty có thời hạn trả lương hai tuần một lần, nghĩa là nhân viên được trả lương hai tuần một lần. Nếu kỳ lương bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 1, giờ làm việc của nhân viên và dữ liệu liên quan trong khoảng thời gian đó sẽ được ghi lại. Sau đó, bảng lương sẽ xử lý và tính toán tiền lương còn nợ của từng nhân viên dựa trên thông tin được ghi lại. Ngày trả lương có thể là vào thứ Sáu tuần sau, ngày 19 tháng 1, khi nhân viên nhận được tiền lương của họ trong khoảng thời gian hai tuần.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!