Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKiểu nhân viên (Employee Type)
Kiểu nhân viên (Employee Type)

Việc phân loại nhân viên dựa trên tình trạng việc làm và mối quan hệ của họ với tổ chức. Điều này có thể bao gồm nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời gian, nhân viên hợp đồng hoặc tạm thời và các nhà thầu độc lập.

Ví dụ
Một công ty thuê một nhân viên toàn thời gian làm việc 40 giờ một tuần và đủ điều kiện nhận trợ cấp, cũng như một nhân viên bán thời gian làm việc 20 giờ một tuần và không đủ điều kiện nhận trợ cấp. Công ty cũng thuê một nhà thầu tạm thời để làm việc trong một dự án cụ thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!