Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKiểm tra tâm lý (Psychometric testing)
Kiểm tra tâm lý (Psychometric testing)

Kiểm tra tâm lý là một phương pháp đánh giá tính cách, khả năng nhận thức và các đặc điểm tâm lý khác của ứng viên để đánh giá mức độ phù hợp của họ với công việc.

Ví dụ

Một công ty tài chính muốn tuyển dụng một nhà phân tích mới, người có thể làm việc dưới áp lực và đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn. Họ thực hiện một bài kiểm tra tâm lý để đánh giá khả năng nhận thức và đặc điểm tính cách của ứng viên, chẳng hạn như chú ý đến chi tiết và xu hướng chấp nhận rủi ro.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!