Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKiểm tra người tham chiếu (Reference check)
Kiểm tra người tham chiếu (Reference check)

Kiểm tra người tham chiếu là một quá trình liên hệ với các cá nhân do người xin việc cung cấp làm người tham chiếu để thu thập thông tin về hiệu suất làm việc, kỹ năng, trình độ và tính cách trong quá khứ của người nộp đơn. Việc giới thiệu được thực hiện để xác minh tính chính xác của thông tin do ứng viên cung cấp và đánh giá mức độ phù hợp của họ với công việc.

Ví dụ
Trong quá trình tuyển dụng, một công ty có thể liên hệ với các tài liệu tham chiếu do người xin việc cung cấp, chẳng hạn như người giám sát hoặc đồng nghiệp trước đây, để hỏi về đạo đức làm việc, khả năng và hành vi chuyên nghiệp của người nộp đơn. Phản hồi thu được thông qua kiểm tra tham chiếu giúp nhóm tuyển dụng đưa ra quyết định sáng suốt về sự phù hợp của ứng viên cho vị trí.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!