Khấu trừ (Withholding)

Khấu trừ đề cập đến việc khấu trừ một phần thu nhập của nhân viên, thường là để trả thuế hoặc các mục đích bắt buộc về mặt pháp lý khác, trước khi chi trả lương ròng của họ. Những khoản khấu trừ này sẽ được người sử dụng lao động giữ lại và nộp cho cơ quan có liên quan thay mặt cho người lao động.

Ví dụ
Một nhân viên kiếm được 3.000 đô la mỗi tháng có thể bị khấu trừ thuế thu nhập liên bang, thuế thu nhập tiểu bang và các khoản đóng góp An sinh xã hội từ tiền lương của họ. Sau những khoản khấu trừ này, lương ròng của họ có thể là 2.200 USD.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!