Survey (Khảo sát)
Khảo sát hoặc cuộc điều tra dành cho nhân viên hoặc khách hàng để thu thập thông tin về các chủ đề cụ thể. Survey có thể được thực hiện trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp.
 
Ví dụ
 
Công ty thực hiện một cuộc khảo sát để thu thập ý kiến của nhân viên về chính sách làm việc từ xa.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!