Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên (Employee Stock Ownership Plan)
Kế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên (Employee Stock Ownership Plan)

Kế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên (ESOP) là một loại kế hoạch phúc lợi cho nhân viên cho phép nhân viên trở thành chủ sở hữu một phần của công ty mà họ làm việc. Trong ESOP, công ty đóng góp cổ phiếu của mình vào quỹ tín thác, sau đó phân bổ những cổ phiếu này cho nhân viên đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như số năm phục vụ hoặc mức bồi thường. Các nhân viên nhận được những cổ phiếu được phân bổ này như một phần của gói bồi thường chung của họ, mà họ thường có thể truy cập hoặc bán khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

Ví dụ
Trong ESOP, giả sử một công ty thành lập quỹ ủy thác và đóng góp 10% cổ phần của mình vào quỹ. Các cổ phiếu sau đó được phân bổ cho nhân viên dựa trên mức lương của họ. Giả sử, một nhân viên đã làm việc cho công ty được 5 năm có thể nhận được 100 cổ phiếu, trong khi một nhân viên khác đã làm việc cho công ty được 10 năm có thể nhận được 200 cổ phiếu. Theo thời gian, khi giá trị cổ phiếu của công ty tăng lên, cổ phiếu được phân bổ của nhân viên cũng tăng giá trị. Nếu nhân viên quyết định rời công ty hoặc đáp ứng các điều kiện cụ thể, họ có thể bán cổ phần của mình và nhận ra giá trị mà họ đã tích lũy được thông qua ESOP.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!