Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch Hiệu suất (Performance plan)
Kế hoạch Hiệu suất (Performance plan)

Kế hoạch Hiệu suất là một tài liệu chính thức mô tả các mục tiêu, mong đợi và tiêu chí đánh giá hiệu suất của một nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định. Nó đóng vai trò như một lộ trình giúp nhân viên hiểu rõ những gì được yêu cầu từ họ và cách hiệu suất của họ sẽ được đánh giá. Kế hoạch Hiệu suất thường được tạo ra trong quá trình quản lý hiệu suất và được sử dụng để điều chỉnh mục tiêu cá nhân với các mục tiêu tổ chức.

Kế hoạch Hiệu suất bao gồm các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường liên quan đến vai trò và trách nhiệm của nhân viên. Những mục tiêu này thường tuân thủ nguyên tắc SMART (Cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Liên quan, Có thời hạn) để đảm bảo sự rõ ràng và tập trung. Kế hoạch cũng có thể mô tả các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) và các mốc quan trọng mà nhân viên nên cố gắng đạt được.

Theo dõi và phản hồi định kỳ là các yếu tố cần thiết trong một kế hoạch Hiệu suất. Các quản lý nên cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và đào tạo liên tục để giúp nhân viên đạt được mục tiêu. Đánh giá hiệu suất được tiến hành định kỳ để đánh giá tiến trình, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và công nhận thành tựu.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng bạn là một chuyên viên nhân sự làm việc trong một công ty, và người quản lý của bạn vừa tạo ra một kế hoạch Hiệu suất cho bạn. Kế hoạch này mô tả các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể liên quan đến vai trò của bạn, chẳng hạn như tăng cường cam kết của nhân viên, cải thiện quy trình tuyển dụng và nâng cao các chương trình đào tạo. Mỗi mục tiêu có các tiêu chí đo lường rõ ràng và hạn chế thời gian để đánh giá tiến trình của bạn.

Trong suốt thời gian kế hoạch Hiệu suất, người quản lý của bạn gặp gỡ bạn đều đặn để thảo luận về hiệu suất của bạn, cung cấp phản hồi và hỗ trợ. Trong những cuộc họp này, bạn xem xét lại các mục tiêu, đánh giá thành tựu của bạn và thảo luận về bất kỳ thách thức hoặc điều chỉnh nào cần thiết. Người quản lý của bạn công nhận những thành công của bạn và cung cấp hướng dẫn về các lĩnh vực bạn có thể cải thiện.

Khi kết thúc giai đoạn kế hoạch Hiệu suất, một cuộc đánh giá hiệu suất tổng thể được tiến hành, lấy vào cân nhắc các mục tiêu đã đặt trong kế hoạch Hiệu suất, thành tựu của bạn và đóng góp tổng thể cho tổ chức. Cuộc đánh giá này giúp xác định hạng mức hiệu suất của bạn, cơ hội phát triển tiềm năng và bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết cho các kế hoạch Hiệu suất trong tương lai.

Tóm lại, kế hoạch Hiệu suất là một tài liệu chính thức xác định mục tiêu và mong đợi về hiệu suất của nhân viên. Nó cung cấp sự rõ ràng, đồng nhất mục tiêu cá nhân với các mục tiêu tổ chức và tạo điều kiện cho việc theo dõi và phản hồi liên tục để tăng cường hiệu suất và phát triển.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!