Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch hành động khẳng định (Affirmative Action Plan)
Kế hoạch hành động khẳng định (Affirmative Action Plan)

Kế hoạch hành động khẳng định (AAP) là một tài liệu toàn diện và có cấu trúc do các tổ chức nghĩ ra, chủ yếu trong lĩnh vực nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong lực lượng lao động của họ. AAP phác thảo các chiến lược và sáng kiến nhằm khắc phục tình trạng phân biệt đối xử trong quá khứ và hiện tại, đảm bảo cơ hội bình đẳng và thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng.

Ví dụ
Để đối phó với tình trạng thiếu đại diện của phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo, một công ty công nghệ đã triển khai AAP bao gồm các mục tiêu và hành động cụ thể, chẳng hạn như các nỗ lực tuyển dụng có mục tiêu, chương trình cố vấn và cơ hội phát triển khả năng lãnh đạo cho nhân viên nữ. Kế hoạch này giúp công ty chủ động giải quyết sự chênh lệch giới tính và tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!