Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch đóng góp xác định (Defined contribution plan)
Kế hoạch đóng góp xác định (Defined contribution plan)

Kế hoạch đóng góp xác định là một loại kế hoạch hưu trí trong đó cả người sử dụng lao động và người lao động đóng góp thường xuyên vào tài khoản cá nhân. Các khoản đóng góp được xác định theo các điều khoản của kế hoạch, thường là phần trăm tiền lương của nhân viên hoặc một số tiền cố định. Lợi ích hưu trí cuối cùng dựa trên các khoản đóng góp tích lũy và hiệu suất đầu tư của các tài khoản cá nhân.

Ví dụ
Một nhân viên tham gia vào một kế hoạch đóng góp được xác định trong đó người sử dụng lao động đóng 3% tiền lương của nhân viên và nhân viên đóng thêm 5%. Nếu tiền lương của nhân viên là 50.000 đô la, người sử dụng lao động sẽ đóng góp 1.500 đô la (3% của 50.000 đô la) và nhân viên sẽ đóng góp 2.500 đô la (5% của 50.000 đô la). Tổng số tiền đóng góp hàng năm vào tài khoản của nhân viên sẽ là 4.000 đô la. Số dư tài khoản sẽ tăng theo thời gian dựa trên hiệu quả đầu tư của các lựa chọn đầu tư đã chọn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!