Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHợp đồng Giữ Bí Mật (Nondisclosure Agreement - NDA)
Hợp đồng Giữ Bí Mật (Nondisclosure Agreement - NDA)

Hợp đồng Giữ Bí Mật (Nondisclosure Agreement - NDA), còn gọi là hợp đồng bảo mật, là một tài liệu có tính pháp lý trong lĩnh vực quản lý nhân sự, mô tả các điều kiện và quy định về cách thông tin nhạy cảm được chia sẻ và bảo vệ. Hợp đồng này được sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền, bí mật thương mại và dữ liệu bảo mật được chia sẻ giữa nhà tuyển dụng, nhân viên hoặc giữa tổ chức và các bên bên ngoài.

Ví dụ

Một quản lý nhân sự có thể yêu cầu ứng viên ký kết hợp đồng Giữ Bí Mật trước khi thảo luận về chiến lược công ty bí mật trong quá trình phỏng vấn. Hợp đồng Giữ Bí Mật này đảm bảo rằng ứng viên sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào mà họ có thể tìm hiểu trong quá trình phỏng vấn cho lợi ích cá nhân hoặc chia sẻ với người khác.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!