Học sâu (Deep Learning)

Học sâu (Deep Learning) là một tập hợp con của machine learning, được thiết kế đặc biệt để xử lý và giải thích các mẫu dữ liệu phức tạp bằng cách sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo có nhiều lớp. Trong lĩnh vực nhân sự, nó liên quan đến việc sử dụng mạng lưới thần kinh sâu để nâng cao quy trình nhân sự, ra quyết định và phân tích dự đoán.

Ví dụ
Deep Learning có thể được áp dụng trong nhân sự để dự đoán doanh thu của nhân viên bằng cách phân tích một tập dữ liệu khổng lồ bao gồm nhân khẩu học, đánh giá hiệu suất và khảo sát mức độ tương tác. Bằng cách sử dụng mạng nơ-ron sâu, hệ thống có thể xác định các mô hình và yếu tố phức tạp góp phần tạo ra doanh thu, cho phép các chuyên gia nhân sự chủ động giải quyết các vấn đề về giữ chân nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!