Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHiệu suất công việc (Work performance)
Hiệu suất công việc (Work performance)

Hiệu suất công việc đề cập đến việc đánh giá và đo lường các hoạt động, nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến công việc của nhân viên về chất lượng, số lượng, hiệu suất và hiệu quả. Điều này liên quan đến việc đánh giá mức độ đáp ứng mong đợi công việc của một cá nhân và đóng góp vào các mục tiêu chung của tổ chức.

Ví dụ
Đánh giá sẽ là cuộc đánh giá hàng quý do người giám sát thực hiện để đánh giá khả năng của nhân viên trong việc đáp ứng các mục tiêu bán hàng, giải quyết các yêu cầu của khách hàng và tuân thủ các chính sách của công ty. Việc đánh giá này có thể xem xét các yếu tố như số lượng bán hàng được thực hiện, mức độ hài lòng của khách hàng và việc tuân thủ các quy trình bán hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!