Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống theo dõi ứng viên (Applicant Tracking System)
Hệ thống theo dõi ứng viên (Applicant Tracking System)

Hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) là một ứng dụng phần mềm được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng và các chuyên gia nhân sự để hợp lý hóa và tự động hóa quy trình tuyển dụng và tuyển dụng. ATS hục vụ như một cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý đơn xin việc, theo dõi ứng viên và tạo điều kiện giao tiếp giữa người quản lý tuyển dụng và nhà tuyển dụng. ATS cho phép nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng, nhận và xem xét đơn đăng ký, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn và lưu trữ thông tin ứng viên theo cách có cấu trúc và tổ chức. Hệ thống iúp hợp lý hóa quy trình tuyển dụng, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định tuyển dụng.

Ví dụ: 
Công ty ABC sử dụng Hệ thống Theo dõi Ứng viên để quản lý quy trình tuyển dụng của họ. Khi họ có một công việc đang cần tuyển dụng, họ sẽ đăng nó lên trang web nghề nghiệp của họ và các bảng việc làm khác nhau. Các ứng viên quan tâm đến vị trí nộp đơn trực tuyến, đơn đăng ký này sẽ tự động được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ATS. Sau đó, nhóm nhân sự có thể xem xét và sàng lọc các ứng dụng, lọc hồ sơ dựa trên các tiêu chí cụ thể và xác định các ứng viên đủ tiêu chuẩn. ATS cũng cho phép họ lên lịch phỏng vấn, theo dõi trạng thái của từng ứng viên và cộng tác với các nhà tuyển dụng trong suốt quá trình lựa chọn. Nhìn chung, ATS giúp Công ty ABC quản lý hiệu quả quy trình tuyển dụng của họ và đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên dữ liệu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!