Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiới hạn đáng kể (Substantial Limitation)
Giới hạn đáng kể (Substantial Limitation)

Giới hạn đáng kể đề cập đến một hạn chế hoặc suy giảm đáng kể hạn chế khả năng của một người để thực hiện một hoạt động quan trọng trong cuộc sống. Đây là một khái niệm quan trọng trong các luật và quy định về phân biệt đối xử với người khuyết tật, chẳng hạn như Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật (ADA). Để được bảo vệ theo ADA, một cá nhân phải bị suy yếu về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, chẳng hạn như đi bộ, nhìn, nghe, nói hoặc làm việc.

Ví dụ
Một nhân viên bị khiếm thị bị hạn chế đáng kể về khả năng nhìn so với người bình thường không bị khiếm thị. Hạn chế này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ đối với một số nhiệm vụ công việc đòi hỏi thị lực, chẳng hạn như đọc tài liệu in hoặc vận hành máy móc dựa trên tín hiệu thị giác. Để giải quyết hạn chế đáng kể, người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như phần mềm đọc màn hình hoặc thiết bị phóng đại, để nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ công việc của họ một cách hiệu quả. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!