Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiấy chứng nhận bảo hiểm (Proof of Insurance)
Giấy chứng nhận bảo hiểm (Proof of Insurance)

Giấy chứng nhận bảo hiểm là tài liệu hoặc chứng chỉ do nhân viên cung cấp để xác nhận rằng họ có bảo hiểm hợp lệ và cập nhật, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, nha khoa hoặc nhân thọ, theo yêu cầu của chính sách hoặc quy định pháp lý của chủ lao động. Giấy chứng nhận này đóng vai trò là bằng chứng cho thấy nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm theo hợp đồng lao động hoặc chính sách của công ty.

Ví dụ
Một nhân viên, Jane Smith, được thuê bởi Tập đoàn XYZ. Là một phần của quy trình giới thiệu, Jane phải nộp bằng chứng về bảo hiểm, bao gồm cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe và nha khoa của cô ấy. Để tuân thủ, Jane cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm của mình, trong đó hiển thị rõ ràng chi tiết bảo hiểm, ngày có hiệu lực và thông tin nhà cung cấp bảo hiểm. Công ty XYZ lưu giữ tài liệu này trong hồ sơ nhân sự của mình để đảm bảo cô ấy đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!