Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGia công quy trình kinh doanh (Business Process Outsourcing)
Gia công quy trình kinh doanh (Business Process Outsourcing)

Gia công quy trình kinh doanh (BPO) đề cập đến việc thực hành ký hợp đồng các chức năng hoặc quy trình kinh doanh cụ thể với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Liên quan đến việc chuyển giao trách nhiệm thực hiện các hoạt động hỗ trợ hoặc không cốt lõi cho các công ty chuyên biệt, cho phép tổ chức tập trung vào năng lực cốt lõi và các sáng kiến chiến lược của mình. BPO có thể bao gồm một loạt các quy trình, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, tài chính và kế toán, hỗ trợ CNTT, v.v.

Ví dụ
Gia công quy trình kinh doanh là một công ty sản xuất quyết định thuê ngoài quy trình xử lý bảng lương và quản lý phúc lợi nhân viên. Thay vì xử lý các chức năng nhân sự này trong nội bộ, công ty ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài nhân sự bên ngoài. Nhà cung cấp dịch vụ đảm nhận các nhiệm vụ xử lý bảng lương, bao gồm tính lương, khấu trừ thuế và phát hành phiếu lương. Họ cũng quản lý các lợi ích của nhân viên, chẳng hạn như đăng ký bảo hiểm y tế và kế hoạch nghỉ hưu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!