Gắn kết (Engagement)
Gắn kết nhân viên (Engagement) là mức độ cam kết của nhân viên với công việc và tổ chức mà họ làm việc. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp vì nhân viên gắn kết và hài lòng với công việc của họ sẽ tạo ra hiệu suất làm việc tốt hơn và giảm tỷ lệ nghỉ việc.
 
 
Một số ví dụ về cách tăng sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp bao gồm:
  1. Đào tạo nhân viên để cải thiện kỹ năng và tăng khả năng hoàn thành công việc.
  2. Tạo các chương trình truyền thông nội bộ.
  3. Thiết lập mục tiêu rõ ràng và định hướng cho nhân viên.
  4. Đánh giá và công nhận nỗ lực của nhân viên.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!